Pla de Govern 2019-2023

Els compromisos del govern municipal pel mandat 2019-2023 s’estructuren en els següents blocs. Feu clic a sobre de cada bloc si voleu conèixer les accions concretes que formen part del Pla de Govern.

CULTURA
 • Treballarem per la creació d’una biblioteca, com a espai per a l’estudi, el treball i el foment de la lectura.
 • Seguirem coordinant la bona entesa entre les associacions del municipi per millorar la comunicació i la coordinació d’activitats, recuperant i mantenint indrets d’interès històric i cultural, aplecs, festes i esdeveniments tradicionals del nostre poble i la nostra cultura.
 • Continuarem amb l’organització i coordinació de les fires i festes de Maçanet, promovent també els espais per a exposicions, tant per a artistes locals com per foranis.
TURISME I COMERÇ
 • Continuarem amb el desenvolupament del projecte de promoció turística ‘La vall infinita’, conjuntament amb els establiments i entitats maçanetenques.
 • Fomentarem i revaloritzarem totes les activitats, serveis i productes que es troben a la nostra vila
 • Seguirem prestant i millorant el servei de l’oficina de turisme a l’edifici de can Viola.
 • Mantindrem el foment i l’organització d’activitats de lleure, tant de caràcter esportiu com cultural i lúdic.
 • Treballarem pel manteniment i millora de les rutes en BTT i senderisme pel nostre municipi.
URBANISME I SERVEIS
 • Renovarem i millorarem l’equipament municipal per tal de facilitar les tasques de neteja viària i de tractament i manteniment de jardins.
 • Treballarem en un pla viable en el temps i recursos per poder millorar les condicions de molts carrers a nivell d’estat del paviment i de les canalitzacions d’aigua, gas i enllumenat públic, i també engegarem un pla d’urgència per actuar a les zones més malmeses.
 • Seguirem gestionant amb el departament de carreteres de la Generalitat la millora de l’accés a la zona esportiva, a la piscina i al cementiri.
 • Continuarem treballant en el manteniment i millora de parcs i jardins, espais públics, camins municipals i senyalitzacions del nostre municipi.
 • Programarem l’execució de les millores necessàries en l’espai i servei de la piscina municipal.
 • Promourem les obres adients a la via pública per harmonitzar l’ús de vehicles i vianants
EDUCACIÓ, INFANTS I JOVENTUT
 • Coordinarem la gestió d’ajudes per a l’adquisició de llibres i material escolar.
 • Millorarem les condicions de l’escola, conjuntament amb el departament d’Ensenyament per tal de garantir el confort i la seguretat dels nens.
 • Fomentarem activitats durant el període de vacances escolars i col·laborarem amb els joves per tal de facilitar la realització d’activitats lúdiques i culturals.
 • Ajudarem al jovent amb millores necessàries en els espais municipals que utilitzen per tal de garantir la seguretat i el compliment de les normatives.
ESPORTS I VIDA SALUDABLE
 • Impulsarem les activitats esportives i lúdiques conjuntament amb les diverses entitats del poble.
 • Promourem la salut i la vida saludable amb xerrades o campanyes d’informació, sensibilització i prevenció adreçades a la ciutadania en general (hàbits alimentaris, alcohol, drogues, violència de gènere..)
SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
 • Promoure l’ús d’energies renovables i l’estalvi d’aigua, tant a nivell domèstic com a edificis públics.
 • Campanyes de conscienciació en la millora del reciclatge per reduir les costos de gestió dels residus.
 • Millorar condicions i horaris de la deixalleria i dels contenidors de recollida selectiva.
 • Promoure el consum d’estella forestal km0 per a la caldera.
 • Treballarem en l’execució del projecte de franges de protecció contra incendis al voltant del nucli urbà i les urbanitzacions.
 • Vetllarem per una gestió forestal i un desenvolupament del món rural coherents amb les especificitats locals
POLÍTICA MUNICIPAL
 • Continuarem millorant i actualitzarem la pàgina web municipal perquè sigui de fàcil accés i visualització.
 • Persistirem en la transparència de la gestió municipal, donant a conèixer periòdicament les tasques que es van desenvolupant.
 • Introduirem noves eines que facilitin la interacció entre els habitants com una borsa de treball, una borsa de lloguer o de compravenda d’habitatges.
 • Fomentarem la implicació ciutadana en els afers públics, establint processos participatius que permetin debatre i opinar sobre les actuacions que es duen a terme des de l’Ajuntament.
MODEL ECONÒMIC
 • Persistirem en el treball d’ajust de la despesa pública i la reducció del dèficit, cercant el màxim de subvencions que ens permetin fer el major nombre d’actuacions i millores al nostre municipi.
ACCIÓ SOCIAL
 • Millorarem l’assistència social i l’atenció i suport a les persones amb dependència i els seus familiars.
 • Impulsarem les activitats i l’ajuda la gent gran i la seva interacció amb els més joves.
 • Treballarem perquè la seguretat a internet estigui a l’abast de tothom, fent xerrades informatives i cursets.
 • Fomentarem la coordinació dels usos de lleure del territori amb els usos tradicionals com la cacera o les activitats agropecuàries i forestals.
 • Promourem la creació d’un banc de temps.

Close