Ordenances fiscals

Ordenances fiscals vigents durant l'exercici 2020:

Trobareu a continuació tota la regulació municipal relativa al pagament de tributs i preus públics.

Totes aquestes ordenances es van aprovar per ple el 14 d’octubre de 2019 i després de seguir el procediment administratiu corresponent van quedar aprovades definitivament.
Mesures especials aplicades com a conseqüència de la declaració d'estat d'alarma

Close