Ordenances fiscals

Ordenances fiscals vigents durant l'exercici 2020:

Trobareu a continuació tota la regulació municipal relativa al pagament de tributs i preus públics.

Totes aquestes ordenances es van aprovar per ple el 14 d’octubre de 2019 i després de seguir el procediment administratiu corresponent van quedar aprovades definitivament.

En el Ple de 19 de novembre de 2020 es van aprovar inicialment diverses modificacions a ordenances fiscals que estan exposades al públic fins el 28 de desembre i que podeu consultar fent clic aquí.

Close